Navigeer

Veiligheidsrichtlijnen leveranciers/aannemers

Het Sint-Franciscusziekenhuis stelt het welzijn, veiligheid en gezondheid van zijn personeel, patiënten en bezoekers prioritair. Alle werkopdrachten door 'derden' die in het ziekenhuis, met al dan niet een wettelijke vergunning, moeten voldoen in de bepalingen zoals opgenomen rond de wetgeving van toepassing voor ziekenhuis i.v.m. het leveren van aannemerswerken of diensten.

Tijdens de uitvoering van werken moet rekening gehouden worden met alle geldende wetten en bepalingen en deze toe te passen binnen de terreinen van het Sint-Franciscusziekenhuis. Enerzijds zorgt de derde ervoor dat zijn personeel en het personeel van zijn onderaannemers de nodige instructies ontvangen hebben en opleiding genoten hebben betreffende welzijn, veiligheid en gezondheid. Anderzijds verbindt de derde er zich toe de verplichtingen inzake welzijn eigen aan het ziekenhuis en eigen aan de derde na te leven bij het uitvoeren van de werken. Kosten voortvloeiend uit het niet naleven van dit reglement kunnen op de aannemer worden verhaald. 

Voor het uitvoeren van specifieke risicovolle werkzaamheden, dienen de aannemers of zelfstandigen tijdig hun werkvergunning aan te vragen bij de dienst preventie of de technische dienst.