Navigeer

Praktische afspraken

We informeren je over een aantal praktische afspraken om je stage in ons ziekenhuis vlot te laten verlopen.

Algemene afspraken en verwachtingen

Deze maatregelen gelden voor alle stagiaires verpleegkunde en niet- verpleegkunde.

De eerste dag word je verwacht om 09u00 in de inkomhal van het ziekenhuis.  De introductieverantwoordelijke wacht jou daar op.  Er wordt een introductiemoment en een rondleiding voorzien. Je wordt rond 11u00 op de afdeling verwacht.

Uitzonderingen:

▫ Spoedgevallen : je stage start om 06u30 op de afdeling, daarna word je verwacht om 09u00 in de inkomhal samen met de 
  andere studenten.

▫ Er kunnen andere afspraken gemaakt worden met de stagebegeleidster van de afdeling waar je staat, dit valt onder de
  verantwoordelijkheid van de stagebegeleidster.  Je wordt steeds verwacht in de inkomhal om0 9u00 samen met de andere 
  studenten.

Administratieve formaliteiten en controle

Voordat je op stage vertrekt, dienen de volgende administratieve formaliteiten worden vervuld:

 • Print de risicoanalyse/werkpostfiche van je afdeling af, onderteken het document en bewaar het in je stage map.
 • Print het formulier ‘onthaal studenten en stagiairs’ af en vul de gevraagde gegevens in.
 • Maak een kopie van je geneeskundig attest.
 • € 20 waarborg voor een badge.  Er zijn afdelingen waar je een thermometer ontvangt na het betalen van een waarborg van € 20.  Doe je stage op de afdeling medische beeldvorming en het operatiekwartier dan moet je een dosimeter dragen.  Hiervoor betaal je op de afdeling een waarborg .Deze waarborgen kan je steeds terugvorderen wanneer je het geleende materiaal terug inlevert aan het onthaal.
 • Zorg voor een hangslot voor het afsluiten van je kleedkastje.
 • Steek de verzekeringsdocumenten van de school in je stagemap.
 • De stagedoelstellingen zijn ingevuld voor de aanvang van de stage.
 • Lees de informatie over de afdeling waar je stage gaat doen onder de rubriek introductiebrochures.
 • Heeft de school of het opleidingscentrum je stagecontract nog niet in orde gemaakt of zijn er andere vragen.  Maak dan een afspraak met de dienst begeleiding : ann.claes@sfz.be, 011  71 54 21

Wanneer één van de bovenstaande zaken niet in orde zijn op de eerste dag, kan de stage niet doorgaan.  Je volgt de introductie nog mee en daarna ga je naar huis.  De volgende dag kom je in orde op stage en haal je de gemiste uren in.

Verwachtingen tussen de verschillende partijen

 • de uurroosters van de studenten worden gemaakt door het diensthoofd en steeds in overleg
 • de mentor kan de hoofdverpleegkundige advies geven over de patiëntentoewijzing
 • de stagebegeleiding zorgt bij de start van de stage dat de afdeling op de hoogte is van de komst van de stagiaire(s) en de duur van de stageperiode
 • op de afdeling is een plaats voorzien waar studenten hun begeleidingsformulieren en andere documenten kunnen achterlaten
 • de studenten hebben recht op continue feedback (mondeling en schriftelijk)
 • de student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dit wil zeggen: initiatief nemen, vragen naar feedback, individuele doelstellingen tonen, ….
 • de student schrijft de mondeling verkregen feedback neer op het begeleidingsformulier en biedt die ter goedkeuring aan (zie ook Onthaalformulier Studenten)
 • we verwachten van elke student de nodige discretie in verband met het beroepsgeheim. Dit houdt in dat we discreet omgaan met vertrouwelijke informatie en gebonden zijn aan het beroepsgeheim, met alles wat we zien, horen, ontdekken en opvangen tijdens de uitoefening van ons verpleegkundig werk.
 • de studenten worden op het afgesproken uur in uniform verwacht op de afdeling
 • de studenten worden dagelijks aan een verpleegkundige toegewezen. Hierbij wordt zoveel mogelijk continuïteit voorzien.
 • de studenten mogen enkel onder toezicht van een verpleegkundige verpleegtechnische handelingen uitvoeren
 • de studenten mogen een onderzoek of een operatie bijwonen in samenspraak met de afdeling en patiënt
 • de studenten mogen een vorming volgen in het ziekenhuis. Ze maken hieromtrent afspraken met de hoofdverpleegkundige en/of de mentor. De inschrijving gebeurt steeds via de hoofdverpleegkundige.
 • de student vult zijn/haar stage-belevingsformulier in op het einde van een stageperiode. Deze enquête krijgen studenten via e-mail thuis verstuurd.

Uurregeling Studenten

Om een betere verdeling van het aantal studenten per afdeling te bekomen, en een betere verdeling van de leermomenten te verwezenlijken, samen met een zo optimaal mogelijk participatie aan het gebeuren binnen de afdeling, verklaart de school zich akkoord dat:

 • De studenten de uren van de verpleegkundigen of andere medewerkers volgen. Studenten zijn zelf verantwoordelijk dat ze op het einde van hun stage aan het gevraagd aantal uren komen. In te halen stagedagen of –uren worden besproken met de stagebegeleider in samenspraak met het hoofd van de afdeling.
 • De studenten mogen weekend- en nachtdiensten doen indien dit past binnen het opleidingsniveau van de student.
 • De school het aantal te presteren uren, het aantal weekends en de nachtdiensten aangeeft op de stage lijsten.  
 • Vrije dagen of terugkomdagen steeds samen op de stage lijsten worden vermeld. Voor studiebezoeken of gastsprekers tijdens de stage wordt vooraf afgesproken hoeveel uren stage hiervoor aangerekend wordt.
 • Wensen van de studenten en de stagebegeleiding worden 10 - 14 dagen op voorhand doorgegeven aan het diensthoofd van de afdeling. Er kunnen maximum 3 wensen doorgegeven worden waarvan 1 weekendwens.
 • De studenten telkens een half uur middagpauze hebben.

Deze maatregelen gelden voor alle stagiaires verpleegkunde en niet- verpleegkunde.

De eerste dag word je verwacht om 09u00 in de inkomhal van het ziekenhuis door de introductieverantwoordelijke van SFZ.  Er wordt een introductiemoment en een rondleiding voorzien. Rond 11u00 word jeop de afdeling verwacht.

Uitzonderingen:

 • spoedgevallen : je stage start om 06u30 op de afdeling, daarna word je verwacht om 09u00 in de inkomhal samen met de andere studenten.
 • Er kunnen andere afspraken gemaakt worden met de stagebegeleidster van de stage-afdeling. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de stagebegeleidster.  Je wordt steeds verwacht in de inkomhal om0 9u00 samen met de andere studenten.

Hygiëne en veiligheid

We willen als ziekenhuis op een neutrale en uniforme manier naar onze patiënten toe profileren . Dit betekent dat alle persoonlijke onderscheidingsmiddelen die dit neutraliteitsprincipe in het gedrang brengen, in de kleedkamers dienen achtergelaten te worden. Het gaat hier o.a. om hoofddeksels, zichtbare piercing (met uitzondering van oorbellen), sjaals, … Dit geldt ook voor stagiaires die niet in onmiddellijk contact staan met de patiënten.

Het dragen van juwelen of horloges aan armen en handen is niet toegelaten.  Nagels zijn kort en verzorgd, nagellak en valse nagels zijn uitgesloten.
Draag gepaste gesloten schoenen.
De haren zijn netjes.  Lang haar wordt opgestoken of bijeengebonden gedragen.
Technieken voor het wassen en ontsmetten van de handen dienen gekend te zijn.
Een goede persoonlijke hygiëne draagt bij aan de hygiëne en infectiepreventie in het ziekenhuis en beschermt ook de medewerker tegen infecties.
Studenten dragen een net verzorgd uniform. Deze beroepskleding moet op 60° gewassen worden.

Roken

In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod.  Er is een rokerscabine aan de personeelsingang van het ziekenhuis.  Er is  één belangrijke  regel : we roken niet in uniform.

Ziekte

Bij ziekte breng je steeds de afdeling op de hoogte voor aanvang van de stage- dag.  Ook de school en de stagebegeleiding dienen op de hoogte gebracht te worden.  In te halen stage dagen of –uren worden besproken met de stagebegeleiding in samenspraak met de hoofdverpleegkundige.  Het attest van ziekte breng je in de school binnen.

Diefstal

De eerste boodschap is preventie.  Laat geen persoonlijke spullen onbewaakt achter.  Breng geen waardevolle voorwerpen mee, sluit je kastje af.  Diefstal meld je steeds aan de verantwoordelijke van de afdeling.

Arbeidsongeval

Wanneer je bij een ongeval in het ziekenhuis of op weg naar het ziekenhuis een fysiek letsel hebt opgelopen, verwittig jet de verantwoordelijke verpleegkundige en meld je je aan op de dienst spoedgevallen met je ongevallenaangifteformulier en sis-kaart.  Een prikongeval ben je verplicht  te melden en volg je de procedure van het ziekenhuis.  Je verwittigt de school en bezorgt hen de nodige documenten.