Navigeer

Verbeteracties / kwaliteitsverbetering

We zijn permanent op zoek naar kwaliteitsverbetering. Hieronder vind je enkele actuele projecten terug.

Kwaliteitsborden

Sinds het najaar 2016 vind je op een groot aantal afdelingen de zogenaamde kwaliteitsborden. Op deze borden vind je informatie over kwaliteits- en patiëntveiligheidsthema's binnen de betreffende afdeling; hoe scoorde de afdeling de laatste periode op de kwaliteitsindicatoren, waar blinkt de afdeling in uit en wat kan beter, welke projecten lopen op de afdeling, …?

Met deze borden willen we in de eerste plaats tegemoet komen aan de toenemende vraag naar transparantie. Bovendien willen we onze patiënten en zijn/haar familie sensibiliseren en mee betrekken in het zorgtraject. Onder andere met tips rond valpreventie en het benadrukken van het belang van een duidelijk overzicht van de thuismedicatie, trachten we via de kwaliteitsborden onze patiënten en diens familie te ondersteunen en mede-eigenaar te maken van (een deel van) zijn/haar zorgtraject.

Thuismedicatie en de rol van de huisarts en zorgverleners

Voor een optimale en patiëntveilige behandeling is het van het grootste belang dat de behandelende artsen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners op de hoogte zijn van de medicatie die de patiënt thuis inneemt. Dit om onder- en overbehandeling te voorkomen en om te voorkomen dat deze geneesmiddelen en/of deze voorgeschreven in het ziekenhuis, hetzij onderling hetzij met functionele onderzoeken, laboresultaten of heelkundige ingrepen, interageren. We hebben als ziekenhuis een thuismedicatieformulier opgemaakt dat door huisarts, zorgverlener of patiënt zelf ingevuld kan worden zodat de patiënt een hedendaags formulier van de te nemen thuismedicatie kan voorleggen bij komst in het ziekenhuis hetzij voor een raadpleging, geplande operatie of een opname via spoedeisende hulp, etc. We willen daarbij de centrale rol die de eerste lijn hierin benadrukken in het leveren van accurate informatie mbt. thuismedicatie.

Hoog risico medicatie en dubbele controle

Oorzaken van incidenten zijn frequent gerelateerd aan medicatie. Uit incidentregistratie blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd. Bijna de helft van de geregistreerde fouten vindt plaats tijdens het toedienproces. Ziekenhuizen dienen een beleid te hebben rond hoog risico medicatie. Hoog-risico medicatie wordt omschreven als: ‘geneesmiddelen waarbij sprake is van een verhoogd risico op het veroorzaken van ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk gebruik’.

Binnen ons ziekenhuis definiëren we cytostatica, verdoving en hoog geconcentreerde elektrolyten als hoog risico medicatie. Het is hierbij belangrijk om een dubbele controle uit te voeren bij preparatie als ook bij toediening. Deze dubbele controles dienen ook geregistreerd te worden via etikettering van het toe te dienen hoog risico medicijn. Indien een hoog risico medicijn ‘ready to use’ wordt afgeleverd door de ziekenhuisapotheek, zoals voor de cytostatica, vindt de dubbele controle binnen de apotheek plaats en dient enkel bij toediening een dubbel check op de verpleegafdeling plaats te vinden.

Dient het hoog risico medicijn echter nog klaargemaakt of verdund te worden op de verpleegafdeling zelf, dient er zowel bij preparatie als bij toediening een dubbele controle uitgevoerd te worden.

De dubbele controle bij toediening wordt echter gedigitaliseerd op basis van een identieke barcode gekoppeld aan de patiënt en de specifieke medicatieopdracht. De  verpleegkundige dient via een applicatie ontwikkeld door onze eigen IT dienst, vooreerst zichzelf aan te melden met de eigen badge. Vervolgens worden het identificatiebandje rond de pols van de patiënt en de barcode op de toe te dienen medicatie gescand. Indien deze overeenkomen volgt er een groen toegangsscherm wat een 'go' betekent voor toediening. Indien deze niet overeenkomen volgen er een rood toegangsscherm tegelijk met een bieptoon die aangeven dat er iets fout is. Op deze manier trachten we de foute toediening van hoog risico medicatie te voorkomen.