Navigeer

Beleid

Om de instellingsmissie - met name het verstrekken aan onze patiënten van effectieve, kwaliteitsvolle, optimale zorg en aandacht - te kunnen garanderen, werken we aan 4 grote pijlers:

Het implementeren van een geïntegreerde SWOT-analyse als beleids- en sturingsinstrument voor het kwaliteitsbeleid

Voor elke organisatie is het belangrijk te weten wat op dit moment de sterke en zwakke punten zijn. Waar bevinden zich opportuniteiten ter verbetering en welke bedreigingen komen op de organisatie af? Om een duidelijk beeld te krijgen op elk van deze domeinen maakt ons ziekenhuis gebruik van onder andere klinische en performantieindicatoren, tevredenheidsmetingen van medewerkers en patiënten, interne en externe audits, ….

Het creëren van een lerende organisatie waarbij zowel kwaliteitsborging als kwaliteitsverbetering voorop staan

Binnen het Sint-Franciscusziekenhuis wensen we de huidige goede zorg te behouden en streven we voortdurend naar kwaliteits- en patiëntveiligheidsverbeteringen. Dit doen we in de eerste plaats door te leren; van goede praktijkvoorbeelden in andere nationale en internationale zorginstellingen, maar ook door te leren uit incidenten, fouten of problemen die zich in onze eigen organisatie voordoen.

Het aanreiken van handvaten aan (empowerment van) medewerkers, familie, patiënten en transmurale partners teneinde bij te kunnen dragen aan het optimaliseren van kwaliteitsvolle en veilige zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg nastreven kan je niet alleen. Iedere individuele partner in het zorgtraject heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk om niet alleen de zorgverleners, maar ook externe partners zoals huisartsen, rusthuizen, … en de patiënt en diens familie voldoende te informeren en te educeren om samen kwaliteitsvolle en veilige zorg te kunnen realiseren.

Het inspelen op het marktaanbod inzake kwaliteitsprojecten

Vanuit verschillende officiële instanties worden kwaliteits- en patiëntveiligheidsverbeterende projecten en initiatieven opgestart. Rekening houdend met de mogelijkheden en toepasbaarheid in de eigen organisatie, zien we deze projecten als kansen om samen te werken aan de optimalisering van onze zorg. Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²), het patiëntveiligheidscontract van de Federale overheid en de externe accreditering door het NIAZ, zijn hier voorbeelden van.