Navigeer

Beleid

Om de instellingsmissie - met name het verstrekken van effectieve, kwaliteitsvolle, optimale zorg en aandacht - te kunnen garanderen, wordt binnen ons ziekenhuis ingezet op verschillende speerpunten.

Medewerkers als VIPS

Onze medewerkers zorgen er dagdagelijks voor dat de instellingsmissie van de organisatie vertaald wordt in kwaliteitsvolle en veilige zorg voor onze patiënten. Zij doen dit op een Vriendelijke, Inlevende, Professionele en Samenwerkende manier. Zij zijn de VIPS van onze organisatie. Door in te zetten op opleiding, begeleiding en ondersteuning van onze VIPS zorgen we ervoor dat kwaliteit en patiëntveiligheid (uit)gedragen wordt door alle lagen van onze organisatie.

Patiënten en andere stakeholders als partners

Kwaliteitsvolle en veilige zorg nastreven kan je niet alleen. Iedere individuele partner in het zorgtraject heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk om niet alleen de zorgverleners, maar ook de patiënt, diens naasten en externe partners zoals huisartsen, rusthuizen, …  voldoende te informeren en te educeren om samen kwaliteitsvolle en veilige zorg te kunnen realiseren.
Patiëntparticipatie vormt dan ook een belangrijk speerpunt binnen het kwaliteitsbeleid.

Indicatoren als bewakers

Ons ziekenhuis maakt gebruik van metingen (zoals o.a. klinische en performantie-indicatoren, tevredenheidsmetingen van medewerkers, patiënten, interne en externe audits) om een duidelijk beeld te krijgen van de domeinen in onze organisatie waar kwaliteitsvolle en veilige zorg gerealiseerd worden en waar opportuniteiten tot verbetering nodig zijn. Door de indicatoren die hierbij ter beschikking komen systematisch op te volgen, zijn we in staat snel zicht te krijgen op de domeinen waar ruimte is voor verbetering, gericht verbeteracties op te zetten en de effectiviteit van de verbeteracties te evalueren.

Externe instanties als stimulerende leraren

Vanuit verschillende officiële instanties worden kwaliteits- en patiëntveiligheids verbeterprojecten en initiatieven opgestart. Rekening houdend met de mogelijkheden en toepasbaarheid in de eigen organisatie, zien we deze projecten als kansen om samen te werken aan de optimalisering van onze zorg. Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²), het patiëntveiligheidscontract van de Federale overheid en de externe accreditering door Qualicor zijn hier voorbeelden van.