Navigeer

Missie en visie

waarden en normen

 

Wij hebben de opdracht, als christelijk ziekenhuis, in respect voor de unieke en totale mens doeltreffende zorg te verlenen in een houding van naastenliefde, solidariteit en hoop.

Pastorale zorg en aandacht voor zingeving zijn wezenlijke onderdelen van onze werking." Wij staan open voor iedereen ongeacht sociale afkomst, levensovertuiging of nationaliteit. Wij verstrekken aan onze patiënten effectieve, kwaliteitsvolle, optimale zorg en aandacht. Samen met het brede net van zorgverleners en zorgvoorzieningen houden wij rekening met de patiënt, zijn familie of de vertrouwenspersoon.

Als lokaal en regionaal ziekenhuis wensen wij een goede toegankelijkheid te verzekeren met een maximaal aanbod van diensten dicht bij de bevolking. Via netwerking en samenwerkingsverbanden met supraregionale ziekenhuizen worden patiënten op een veilige en correcte manier verwezen en terug verwezen voor verdere opvolging of nazorg. Onze medewerkers zijn alle personen die wensen bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het ziekenhuis. Wij bieden onze medewerkers een motiverend werkklimaat waar ruimte is voor multidisciplinaire samenwerking in een geest van open communicatie en overleg.

Wij verwachten een houding van respect, vriendelijkheid, spontane hulpvaardigheid en verantwoordelijkheid. Wij gaan er van uit dat alle medewerkers belangrijk en evenwaardig zijn, ongeacht hun functie. Wij bieden aan onze medewerkers kansen tot zelfontplooiing en integratie door middel van permanente vorming en begeleiding.