Navigeer

Medisch dossier

Je hebt het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift.

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiënt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt, medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen) en verpleegkundige informatie.

Indien de patiënt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiënt verzoeken om zijn patiëntendossier over te dragen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.
 

Hoe kan de patiënt een afschrift van zijn dossier krijgen?

Een patiënt kan een kopie van zijn dossier schriftelijk opvragen via de dienst 'onthaal' van het ziekenhuis.
Het door de patiënt ingevulde aanvraagformulier wordt vervolgens bezorgd aan de medisch directeur die beroep doet op de behandelende arts.

Uiterlijk binnen de 15 dagen na aanvraag legt de medisch directeur de gevraagde gegevens aan de aanvrager voor, die het dossier persoonlijk komt ophalen (of via een schriftelijke gevolmachtigde).

De betrokken persoon tekent een bewijs van ontvangst, na registratie van alle aanvraaggegevens.

medisch dossier

Zijn er uitzonderingen?

Je mag enkel informatie met betrekking tot jezelf lezen.
Je mag de persoonlijke nota's van de zorgverstrekker niet lezen.
De zorgverlener kan informatie weigeren als hij van mening is dat ze een gevaar voor jouw gezondheid kunnen zijn. In dat geval kan alleen een andere zorgverstrekker het dossier lezen.
 

Wie mag jou vertegenwoordigen?

Indien je meerderjarig bent, kan je zelf voor jouw rechten als patiënt opkomen. Als je daar niet meer toe in staat zou zijn, mag jouw echtgenoot of samenwonende partner jouw rechten uitoefenen. Als je geen partner hebt, kunnen dit ook andere familieleden zijn.

Je kan ook op elk moment zelf een vertegenwoordiger aanduiden die in jouw plaats kan optreden wanneer je daar zelf niet meer toe in staat zou zijn. Je kan altijd op jouw beslissing terugkomen.
 

Wat bij overlijden?

Bij overlijden van de patiënt kunnen de echtgenoot of samenwonende partner en bloedverwanten tot de tweede graad via een zorgverstrekker/ beroepsbeoefenaar het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, onder de volgende voorwaarden:

  • De patiënt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.
  • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, enz.
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Uw patiëntendossier kan wel geraadpleegd worden voor kwaliteitsmetingen in het ziekenhuis.
Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.