Navigeer

Eerste lijn: samenwerkingsverbanden

Het Sint-Franciscusziekenhuis speelt een belangrijke rol in het eerste- tweedelijns platform in de regio. Als regionaal ziekenhuis hechten we veel belang aan de uitbouw van transmurale initiatieven, samen met de partners van de eerste lijn. Via diverse formele overlegstructuren, zoals de begeleidingscommissies met de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, de geestelijke gezondheidszorg en andere partners houden we de vinger aan de pols en werken we samen aan kwaliteitsverhogende projecten.

 

Mijn Wachtpost

Voor huisartsen is het prettig als de (communicatie)lijnen met het SFZ kort zijn, de wachttijden beperkt worden en de patiënt snel terecht kan. De contacten tussen de huisartsen en de specialisten van het SFZ verlopen profesisoneel. Via het portal Medibridige en Pacsonweb en MyNexuzHealth kunnen huisartsen en specialisten patiënteninformatie beveiligd uitwisselen.

Patiënten die verwezen worden vanuit de wachtpostpermantie worden snel en efficiënt opgepakt.

Meer info: www.mijnwachtpost.be

 

Geneeskundige kring

Er is een nauwe samenwerking via een gemeenschappelijke geneeskundige kring met zowel huisartsen als ziekenhuisartsen die enerzijds bijscholingen (bv. Basic Life Support) organiseren maar anderzijds ook sociale events. Dit geeft de gelegenheid om via informele weg de intercollegiale communicatie te bevorderen tussen de eerste en de tweede lijn.

 

Woonzorgcentra

Het SFZ formaliseerde haar samenwerking met de regionale woonzorgcentra door middel van verscheidende overeenkomsten van functionele binding. Het accent ligt hierbij op wederzijdse afspraken teneinde de zorg beter af te stemmen op de noden van de bejaarden en zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Een dergelijke overeenkomst werd afgesloten met onderstaande woonzorgcentra uit de omgeving

 

Listel

Om de samenwerking rond multidisciplinaire zorg met de betrokken zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn te verbeteren, heeft het Sint-Franciscusziekenhuis een overeenkomst met Listel vzw. Dit provinciaal overlegplatform bestaat uit 3 grote pijlers:

  • SEL Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
  • GDT Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging
  • PALLION Specifieke thuiszorg bij palliatieve patiënten

Meer info: www.listel.be

 

Brandweer 

Al sinds eind jaren ’80 is er sprake van een intense samenwerking met de brandweerdienst van Heusden-Zolder. 

 

Samenwerkingsprotocol met de lokale politie

In 2007 werd er tussen de lokale politie en het Sint-Franciscusziekenhuis een protocol afgesloten. Eén van de verbintenissen van de lokale politie naar het ziekenhuis was dat er een opleiding geweldbeheersing voorzien werd voor o.a. het personeel van de spoedafdeling. Later werd dit uitgebreid naar het baliepersoneel, de geriatrie en de psychiatrieafdeling.

Voor de politie van Heusden-Zolder is het Sint-Franciscusziekenhuis een prioritaire partner. Op praktisch vlak betekent dit dat elke oproep vanuit het ziekenhuis prioritair behandeld wordt. Indien nodig wordt er zelfs een nieuwe ploeg samengesteld om meteen gehoor te kunnen geven aan de oproep.

 

Opleidingsinstanties

Opleidingsinstanties zijn een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van studenten.

Op dit moment ontvangen we studenten uit alle hoeken van de provincie en zelfs van daarbuiten. Buiten het hoge aantal stageplaatsen voor verpleegkundigen en vroedkundigen werken we ook met andere opleidingsinstanties samen.

Het SFZ heeft vernieuwende opleidingsprojecten waaraan externe zorgverleners kunnen deelnemen.

Stichting tegen Kanker

Verzorging door schoonheidsspecialiste tijdens de behandeling, organisatie van workshops en lezingen voor kankerpatiënten …

 

Vrijwilligerswerking

Voor de vrijwilligerswerking binnen het Sint-Franciscusziekenhuis wordt een beroep gedaan op Present en het Rode Kruis. Deze organisatie zorgt ervoor dat de administratie voor de vrijwilligers geregeld wordt en dat ze een opleiding krijgen.